Just another WordPress site

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

a. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 Khi quý vị gửi thông tin thông qua trang web này hoặc tới địa chỉ email được cung cấp tại trang web này, quý vị được xem là đã đồng ý và chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ tất cả các thông tin đó theo cách được mô tả trong Chính sách Bảo mật Thông tin này.

Thông tin quý vị đã gửi sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ chung cho mục đích được yêu cầu, ví dụ:

(i) Gửi email định kỳ cho quý vị về việc phát hành thông cáo báo chí, báo cáo hàng năm, báo cáo bền vững, kết quả, các ấn phẩm hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu khác mà chúng tôi nghĩ quý vị có thể quan tâm khi quý vị đăng ký nhận thông tin về các ấn phẩm từ chúng tôi;

(ii) Khi quý vị đã gửi cho chúng tôi bản lý lịch hoặc thông tin tương tự để ứng tuyển vị trí công việc hoặc để sắp xếp các dịch vụ khác tại hoặc với Công ty TNHH Riviera Point hoặc

(iii) Giúp chúng tôi quản lý và nâng cao sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phân tích nhu cầu khách hàng trong tương lai.

b. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ bất kỳ thông tin được cung cấp trong việc liên lạc với quý vị và tuân thủ luật pháp, bao gồm việc tiết lộ thông tin đã gửi để đáp ứng (i) yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý; hoặc (ii) các nhà cung cấp dịch vụ và các chuyên gia tư vấn của Công ty TNHH Riviera Point nào đã ký hợp đồng cung cấp cho Công ty TNHH Riviera Point đó các dịch vụ hành chính, tài chính, nghiên cứu, chuyên nghiệp hoặc các dịch vụ khác bao gồm dịch vụ bảo hiểm và tín dụng.

c. Thời gian lưu trữ thông tin

Quý vị đồng ý với mọi việc sử dụng và tiết lộ thông tin được đệ trình bởi Công ty TNHH Riviera Point và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào cho bất kỳ Công ty TNHH Riviera Point nào, ở trong hoặc ngoài phạm vi Việt Nam, và sự chấp thuận này sẽ có hiệu lực cho đến khi quý vị rút lại sự chấp thuận của quý vị.

 Xin lưu ý rằng trang Web này sử dụng cookies để theo dõi các cài đặt của trình duyệt và giúp phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập đến trang web để cải tiến trang web dựa trên nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi thường sử dụng những thông tin đó để phân tích thống kê nhưng có thể sử dụng nó cho các lý do khác dưới dạng tổng hợp hoặc khi chúng tôi không nhận thức được danh tính của quý vị.

Cookie không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của quý vị hoặc bất kỳ thông tin nào về quý vị, ngoại trừ những dữ liệu quý vị chọn chia sẻ. Hầu hết các trình duyệt internet tự động chấp nhận cookie nhưng quý vị có thể thường xuyên thay đổi cài đặt trình duyệt theo sở thích của quý vị. Nếu quý vị chọn không chấp nhận cookie, quý vị không thể trải nghiệm tất cả các tính năng của trang web này.

d. Những cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Chỉ có các nhân viên của Công ty TNHH Riviera Point được chỉ định và các công ty cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH Riviera Point được phép truy cập thông tin cá nhân khách hàng và chỉ nhằm phục vụ các mục đích được nêu ra ở mục (a).

e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Phòng Truyền thông Tiếp thị

Công ty TNHH Riviera Point

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-28) 3821 8000

Email: klvmarcom@kepland.com.vn 

f. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc, ý kiến hay đề xuất nào về cách mà các Công ty TNHH Riviera Point thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị hoặc về tuyên bố này, vui lòng liên hệ với Phòng Truyền thông Tiếp thị thông qua các thông tin liên hệ phía trên.

Nếu quý vị muốn nhận dữ liệu về thông tin cá nhân mà Công ty TNHH Riviera Point đang giữ, để cập nhật dữ liệu cá nhân hoặc thu hồi bất kỳ quyết định chấp thuận nào, vui lòng liên hệ với Phòng Truyền thông Tiếp thị thông qua các thông tin liên hệ phía trên.

g. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Sau khi nhận được các yêu cầu lên quan đến việc kiểm tra, cập nhật, hủy bỏ thông tin cá nhân hoặc khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân từ khách hàng, các bộ phận liên quan sẽ xác nhận lại thông tin, kiểm tra, xem xét, và sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời hoặc phản hồi đến khách hàng.